Góc học tập

NỘI DUNG KIẾN THỨC TIẾNG NGA HỌC PHẦN I

- Số tiết trên lớp: 4t/ tuần x 15 = 60 tiết - Tự học ở nhà: 60 Tiết - Giáo trình: Дорога в Россию ( Đường đến nước Nga), cuốn 1, NXB Dơ–la-to-uct, Thành phố Saint Pê-téc-burg – Nga. - Từ bài 1 – 7.

TT

Cấp độ ngôn ngữ

Nội dung

Nội dung chi tiết

Tài liệu học tâp

1

Ngữ âm

-Làm quen với hệ thống chữ cái và âm vị trong tiếng Nga.

- Làm quen với trọng âm từ trong tiếng Nga

- Khái niệm hữu thanh vô thanh, nhược hóa nguyên âm

- Tiết điệu từ, trọng âm, nhược hóa nguyên âm

- Làm quen với một số ngữ điệu căn bản trong tiếng Nga 1, 2, 3, 4

 

 

33 chữ cái trong tiếng Nga và cách phát âm chúng.

UK -1 trong câu kể

UK – 2 trong câu hỏi có từ hỏi

UK – 3 trong câu hỏi không có từ hỏi

UK- 4 trong câu hỏi bắt đầu bằng A…?

Giáo trình

Vở tập viết

Sách bài tập

Băng đĩa nghe

2

Từ vựng

- Từ vựng chủ yếu tập trung vào những từ ít âm tiết,có tần số sử dụng hàng ngày cao

- Nội dung từ vựng phục vụ cho mục đích giao tiếp cụ thể của từng bài thuộc lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày, học tập văn hóa, khoa học thường thức…

Danh từ chỉ các đồ vật quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày , nghề nghiệp, nơi chốn…

Đại từ nhân xưng, sở hữu, chỉ định

Tính từ chỉ đặc điểm, quan hệ…

Số từ chỉ số lượng

 

 

3

Ngữ pháp

- Sử dụng danh từ, đại từ nhân xưng và tính từ cách 1

- Bước đầu làm quen với danh từ cách 2 trong cấu trúc hỏi và trả lời về giá cả;

- Bước đầu làm quen với đại từ nhân xưng cách 3 trong cấu trúc nói về

- Cấu trúc với đại từ xác định ___ ở cách 1;

- Tính từ so sánh bậc nhất ở cách 1;

- Câu phức với lien từ _____ và _____:

- Câu phức chỉ nguyên nhân kết quả với từ liên từ ______

 

1. Cấu trúc xác định với từ

Đây là ai/cái gi

Đây là ai/cái gì và ai/cái gi

Đây là cái gì/ai, còn đây là cái gì/ai;

2. Cấu trúc câu hỏi không có từ hỏi

Đây là ai/cái gì phải không?

2. Khái niệm về từ loại;

3. Khái niệm về giống của danh từ

4. Phạm trù động vật- bất động vật của danh từ

5. Cấu trúc câu hỏi có từ hỏi:

Đây là ai, Ai tên là gì, đây là cái gì của ai

6. Cấu trúc danh từ đi với tính từ chỉ đặc điểm của sự vật, nơi chốn...

7. Cấu trúc nói về giá cả

8. Ai thích cái gì, không thích cái gì

 

4

Giao tiếp

Bước đầu hình thành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với các Nội dung giao tiếp đơn giảnthuộc lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày, thời tiết

- Trò chuyện qua điện thoại

- Trò chuyện trong thư viện. cửa hàng, nhà ăn, trong thành phố

 

Publish: 9/20/2016 - Views: 2587 - Lastest update: 9/20/2016 12:16:22 AM
Related